Obec Fačkov

Počasie

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014

Volby do OSO 2014

výberové konanie – Odborný lesný hospodár

Spoločenstvo vlastníkov pasienkových a lesných pozemkov vo Fačkove vypisuje výberové konanie na výkon funkcie Odborného lesného hospodára (OLH).

Rozloha: 230 ha lesa – 72 súkromných lesných porastov    

Prihlášky so životopisom, dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi a predstavu o finančných náležitostiach spojených s výkonom funkcie OLH možno predložiť do 30. novembra 2014 

pdf Výberové konanie – Odborný lesný hospodár 0.03 MB

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

pdf Oznámenie 0.07 MB

Zasadnutie OZ dňa 13.11.2014

10.11. 2014
pdf Pozvánka na zasadnutie OZ 0.05 MB

23.10.2014 - Posedenie so seniormi

Poskytovanie sociálnej služby - postup a tlačivá

Postup:

Vyplnené tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, spolu s kópiou zdravotnej dokumentácie (asi ½ roka dozadu – odborné nálezy) alebo prepúšťacej správy z NsP (1/2 r dozadu), alebo komplexného posudku (ÚPSVaR), alebo posudku vydaného VÚC, je potrebné priniesť na OcÚ, kde bude zaevidované do pošty a následne odovzdané na úradovňu SOcÚ v Rajci.

Po vystavení rozhodnutia a nadobudnutí jeho právoplatnosti je potrebné vyplniť tlačivo žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ku ktorému musí byť pripojené vyhlásenie o majetku overené na OcÚ a potvrdenie o príjme (Sociálna poisťovňa).

Tlačivá:

doc Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 0.05 MB
doc Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby 0.03 MB
doc Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 0.06 MB

Ponuka práce v Českej republike

pdf Inzerát 0.23 MB

Ponuka spolupráce pre viazaných finančných agentov

pdf Inzerát 0.05 MB

Posedenie so seniormi - 23.10.2014

pdf Pozvánka 0.22 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Fačkov, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.